Facebook nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Szervező: EVsOLUTION Kft. (2500 Esztergom, Babits Mihály út 10.), a továbbiakban: “Szervező”.

1. Általános rendelkezések

A “Facebook nyereményjáték” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője az EVsOLUTION Kft. (2500 Esztergom, Babits Mihály út 10.).

2. Promóciós mechanizmus

2021.06.14. és 2021.07.05. között az EautóTöltőkábel.hu Facebook (https://www.facebook.com/eautotoltokabel) felületén futó nyereményjáték “Facebook nyereményjáték” néven.

A megadott időtartamban, a Promócióban résztvevőknek a játékban való részvételhez lájkolniuk kell a Facebook posztot és bekövetni az EautóTöltőkábel.hu facebook oldalát, illetve megjelölniük egy ismerősüket a bejegyzés alatt.

A megadott időpont után lájkolók és követések nem vesznek részt a sorsolásban.

3. Nyeremény

1 db Xiaomi Mi 10000 mAh Power Bank vezeték nélküli töltéssel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

4. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

• § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

• § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

• § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

• § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

• § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

• § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

• § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

• § Bevételi adatokat tesz közzé.

• § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

  • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

5. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt az EVsOLUTION Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az EautóTöltőkábel.hu Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az EautóTöltőkábel.hu Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában az EautóTöltőkábel.hu Facebook oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

6. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

7. A játék időtartama

A játék időtartama: 2021. 06. 14. – 2021. 07. 05.

8. A nyertesek kiválasztása

A nyerteseket az EautóTöltőkábel.hu Facebook profilján megosztott “Facebook nyereményjáték” posztot a felhívás szerint a játékot teljesítők között sorsoljuk ki a nyereményt.

A nyeremény sorsolása 2021. 07. 06. 16:00 órakor történik. Az eredményhirdetés a játékhoz kapcsolódó Facebook  poszt alatt, komment formájában történik, megnevezve a nyerteseket.

9. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyerteseknek a kommentben történő értesítést követően az EautóTöltőkábel.hu Facebook oldalán keresztül fel kell venniük a kapcsolatot a nyeremény átvételének egyeztetéséhez.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a sorsolást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. A nyertes nevét az EautóTöltőkábel.hu Facebook profiljának, játékhoz kapcsolódó poszt alatt, kommentben tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

10. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen Promócióban résztvevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

11. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: EVsOLUTION Kft. (2500 Esztergom, Babits Mihály út 10.)

Játékos: aki a felhívásnak megfelően teljesíti a nyereményjátékot a megadott időtartamban. Az adatkezeléssel érintett weboldalak konkrét és pontos címe: https://www.eautotoltokabel.hu/

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékokban illetve a regisztrációban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

2. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

4. Adattovábbítás: A Szervező az Érintett adatait harmadik félnek nem továbbítja.

5. Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

6. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

7. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

8. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@eautotoltokabel.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel fordulhat a Szervezőhöz az alábbi e-mail címen: info@eautotoltokabel.hu illetve postacímen: EVsOLUTION Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Babits Mihály út 10.)

12. Felelősség kizárása

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban, a megadott határidőn túl a Szervezőtől nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok az EautóTöltőkábel.hu Facebook oldalon értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

EVsOLUTION Kft., mint Szervező.

Budapest, 2021.06.14.