HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról, a jelen webáruházban benyújtott kérelmek esetén
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció)

hitelösszeg :
futamidő:
önrész nagysága: törlesztés esedékessége:

törlesztés módja:

kamatszámítás módja:

adósságkezelési díj:

50.000 Ft -tól 2.000.000 Ft-ig
10, 12, 15, 20, 24, 30, 36 hónap
nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.
Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
tőke x éves kamatláb x naptári nap

36000
a.) 540 Ft amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg. b.) 3.825 Ft amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.

Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az

adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.
prolongálási díj: 1.550 Ft

követeléskezelési díj: 10.340 Ft előtörlesztési díj:

 •   Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.
 •   Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1

  évet meghaladja.

 •   Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az

  1 évet nem haladja meg

 •   Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra

fizetendő hitelkamat összegét. hiteltermék:

Hosszabb kevesebb extra / 745

Futamidő:

  10
  12
  15
  20
  24
  30
  36

Kamatozás:

fix

THM (Teljes Hiteldíj Mutató Éves ügyleti kamat: 83/2010. (III.25.)

Korm.rendelet):

33,75% 39,49% 32,00% 37,14% 29,00% 33,18% 24,00% 26,82% 20,00% 21,94% 15,00% 16,08% 9,50% 9,92%

Késedelmi kamat:
a lejárt tartozás után évi:

39,60%

39,00% 33,00% 25,50% 17,25%

A Bank a
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:

meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást – annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal – Hirdetményben teszi közzé.

Vételár:
Önrész:
Hitelösszeg:
Rögzített éves ügyleti kamat:

Kezelési díj:

2 000 000 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 9,50 %

0 Ft

Referencia THM:

Törlesztőrészlet:

Futamidő:

Törlesztőrészletek összege:

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):

9,92% 64 065 Ft 36 hónap 2 306 340 Ft

2 306 340 Ft

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 9,92% 2 000.000 Ft, 36 hó.

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek

• természetes személy
• 18. életévét betöltötte
• Magyarországon levő állandó lakcím
• igazolt, rendszeres jövedelem
• tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
• aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

Hosszabb kevesebb extra / 745 A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt.

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Egyéb dokumentum

Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön vállalkozó Ha Ön őstermelő

Érvényes adóigazolvány

Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön munkavállaló

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

Ha Ön nyugdíjas

Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltató igazolás hiányában – a Bank döntésétől függően – a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Egyéb dokumentum

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya

Érvényes adóigazolvány

Jövedelmet igazoló okmányok

Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.

Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!
Érvényes: 2021. május 5. napjától visszavonásig, egyidejűleg a 2021. február 1. napjától érvényes Hirdetmény hatályát veszti.

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság