Az EautóTöltőkábel.hu affiliate partnerprogram lehetőséget biztosít, hogy online pénzt keress egyedi partnerlink használatával, melyet elhelyezhetsz weboldaladon, Facebook csoportban vagy akár elküldheted közvetlenül ismerőseidenk. A Partnerprogramhoz való csatlakozás előzetes jelentkezést és jóváhagyást igényel. Az alábbi űrlapon tudsz regisztrálni!

A beküldött adatokat az adatvédelmi tájékoztató szerint kezeljük.

Partnerlink – Cookie alapú. A Partnerlink (követőkód) létrehozására bejelentkezés után van lehetőség az Affiliate Partner Portálon. A Partnerlinket a https://www.eautotoltokabel.hu/ domainhez lehet kapcsolni különböző módon, például kezdőoldalra, termékre vagy kategóriára. A Partnerlink célja, hogy a generált/közvetített vásárlások után a megfelelő Partner részére jutalékot írjunk jóvá. Ha valaki a Partner által generált linkre kattint, egy cookie kerül a számítógépére, lehetővé téve a későbbi jutalék jóváírását. Kivéve, ha az érdeklődő törli a cookie-kat a számítógépéről.

Partnerprogram kezelőfelület (admin): A regisztráció jóváhagyása után a megadott adatokkal bármikor elérhető a partnerprogram kezelőfelület. Itt követhető és elérhető a kattintási és konverzió statisztika.

Elszámolás: kezdetben 5%-ot fizetünk minden generált és kifizetett vásárlás után.

A jutalékot jóváírjuk, amikor a vásárlás után a teljes fizetendő vételár megérkezik és elszámolásra kerül. Bankkártyás vásárlás esetén azonnal, átutalás vagy utánvét esetén az összeg beérkezésekor történik. A Partnerprogram kezelőfelületen nyomon követhetőek a folyamatban lévő tranzakciók és a kifizetésre váró jutalékok.

A jutalék kifizetéséhez a Partnernek havi elszámolásban számlát kell kiállítania vagy ha nem rendelkezel vállalkozással, akkor kupon formájában tudjuk jóváírni a jutalékot.

Kifizetési módok:

 • Banki átutalás (számla ellenében)
 • Kupon

A jóváírások, jutalékok és kifizetések folyamatosan ellenőrzés alatt állnak. Az esetleges rendszerellenes károkozás vagy jogtalan előny szerzés céljából történő manipuláció esetén a Partnerprogram szervezője fenntartja a jogot a jutalékok és kifizetések azonnali felfüggesztésére, kivizsgálására és szükség esetén a vétkes Partner azonnali kizárására. A döntés ellen fellebbezésnek és jogorvoslatnak nincs helye.

Nem fizetünk jutalékot:

 • Saját partnerlinken keresztül történő vásárlás esetén (ezt weboldalunk folyamatosan ellenőrzi)
 • Törvénytelen módon (például SPAM) látogatók terelése esetén a partnerlinkkel
 1. A szerződés tárgya és teljesítése
 2. A megbízás tárgya a Megbízó üzleti tevékenységének előmozdításához kapcsolódó marketing tevékenység, amelynek keretében Megbízott az általa üzemeltetett weboldal(ak)on, egyéb közösségi oldalakon, internetes helyeken vagy ismerettségi körében a Megbízó szolgáltatásait, termékeit népszerűsíti, értékesíti. Ennek módja a Megbízó logójának, bannereinek, szöveges leírásainak feltüntetése a weboldalon vagy egyéb helyen oly módon, hogy azokra való kattintással az érdeklődők a Megbízó weboldalára navigálódjanak. Ennek ellenértékeként Megbízó a Megbízottnak a III. fejezetben foglaltak szerint jutalékot fizet mindazon értékesítési árbevétel után, amely jelen együttműködés alapján Megbízónál realizálódik, azaz a Megbízottnak jutalék akkor jár, ha az ő weboldaláról történő navigálás következtében Megbízónál értékesítési árbevétel keletkezik.

 

 1. A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése
 2.   Jelen szerződés az aláírását követően akkor lép hatályba, amikor a Megbízó e-mailben elküldi Megbízottnak az együttműködéshez szükséges internetes rendszerhez való hozzáférést biztosító felhasználóneveket, jelszavakat. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre.
 3. Jelen szerződés csak írásban és a Felek közös megegyezésével módosítható.
 4. Jelen szerződést Megbízó, írásban mondhatja fel és a partnerfiókhoz történő hozzáférést felfüggesztheti.
 5.   Amennyiben a felmondás oka nem a Megbízott súlyos szerződésszegése, úgy Megbízó köteles helyt állni a Megbízott által jelen szerződés teljesítése érdekében már elvállalt kötelezettségekért.
 6.   Jelen szerződést Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal felmondhatja. Megbízott alapos ok nélküli felmondása esetén köteles a Megbízó minden ebből származó kárának megtérítésére.
 7. Jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja.
 8. A szerződés megszűnése után teljesült értékesítési ügyletek után Megbízott jutalékra nem jogosult.

 

III.  Jutalék és elszámolható költségek

 1. Megbízott az I. fejezetben meghatározott szolgáltatásokért jelen szerződés alapján létrejövő ügyletek után jutalékra jogosult, amennyiben a Megbízó által nyújtott szolgáltatás/termék ellenértéke Megbízó részére teljes egészében kiegyenlítésre került.
 2. Az 1.pont szerinti értékesítési ügyletek tekintetében Megbízott jutalékként kezdetben az értékesítés összértékének bruttó 5%- ára jogosult. (A jutalék mértéke a vásárlások számának növekedésével közös megegyezés alapján új szerződéssel növelhető.)
 3. Megbízott nem jogosult a jutalékon túl egyéb költségek továbbhárítására.
 4. Elszámolási és fizetési feltételek
 5. Megbízó interneten keresztül elérhető felületen (partnerfiók) folyamatos hozzáférést biztosít Megbízott részére az alábbi információkhoz:

– jelen szerződés szerinti együttműködés alapján létrejött értékesítési tranzakciók mennyiségéről és értékéről.

 

 1.   Cég esetén a megbízott a partnerfiók nyilvántartása alapján minden hónap 10. napjáig az előző hónapra vonatkozó jutalék összegéről számlát állít ki Megbízó felé. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adott időszak jutalékának (ÁFÁ-val növelt) összege a 10.000 Ft-ot nem haladja meg, Megbízó az adott időszaka vonatkozó számla kiegyenlítését későbbi időszakok számláinak kiegyenlítésével összevonhatja. A számla alapja a partnerfiók nyilvántartása, melyet Megbízott kinyomtatva mellékel a számla mellé.
 2. Amennyiben a Megbízott által benyújtott számla (számlák) összege eléri a 10.000 Ft-ot, Megbízó annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással megfizeti a feltüntetett összeget (összegeket) Megbízott bankszámlájára.
 3. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Ptk. kapcsolódó rendelkezései az irányadóak (301/A. §).
 4. Magánszemély esetén kupon formában tudjuk jóváírni a jutalék összegét, mely igénylését emailben tudja kérni a megbízott. A megbízó 15 munkanapon belül kötelees a kuponkódot kiküldeni megbízott számára. 
 5. A Megbízott kötelezettségei
 6. A Megbízott köteles a jelen szerződés I. fejezete szerint meghatározott szolgáltatást/terméket a saját maga által biztosított eszközökkel, a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva teljesíteni.
 7.   A Megbízott köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízóval együttműködni.
 8.   Megbízott köteles a számára rendelkezésre bocsátott kódokat és adatokat változtatás nélkül felhasználni és bizalmasan kezelni.
 9.   Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó jelen szerződésben meghatározott együttműködéssel érintett szolgáltatásai/termékei/weboldala szempontjából versenytársnak tekinthető szolgáltatások/termékek/weboldalak tekintetében hasonló célú vagy jellegű megállapodást, illetve szolgáltatást csak a Megbízó előzetes írásbeli tájékoztatása mellett teljesít.
 10. Megbízott a Megbízó arculati elemeinek használatára kizárólag a megbízás eredményes ellátásához kapcsolódóan és az ahhoz szükséges mértékben jogosult.
 11.   A megbízott tudomásul veszi, hogy saját vásárlásra nem használhatja a saját partner linkjét/kuponját! Az esetleges jogtalan előny szerzés céljából történő manipuláció esetén a megbízó fenntartja a jogot a jutalékok és kifizetések azonnali felfüggesztésére, kivizsgálására és szükség esetén a vétkes megbízott azonnali kizárására. A döntés ellen fellebbezésnek és jogorvoslatnak nincs helye.

 

 1. A Megbízó kötelezettségei
 2. A Megbízó köteles a jelen szerződés III. fejezete szerinti jutalékok nyilvántartásához és elszámolásához szükséges megbízható informatikai rendszert üzemeltetni vagy igénybe venni.
 3.   A Megbízó köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges tényről vagy körülményről a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a Megbízottal együttműködni.

VII.  Felelősség

 1.   Felek a jelen szerződés alapján rájuk háruló kötelezettségeik teljesítéséért a másik féllel szemben felelősséggel tartoznak.
 2.   A Megbízott nem vállal felelősséget a jelen együttműködés alapján bármely jövőbeni értékesítési tranzakció létrejöttéért, az esetlegesen létrejött ügyletekkel kapcsolatos bármilyen körülményért.
 3.   Megbízó nem felelős az általa az együttműködéssel kapcsolatos adminisztráció és a jutalékok nyilvántartására működtetett informatikai rendszer esetleges hibája vagy a működéssel kapcsolatos –a Megbízón kívül álló okból felmerülő- bármilyen rendellenesség miatt.
 4. Amennyiben egy ilyen hiba vagy rendellenesség ténye bizonyítást nyer, úgy Megbízó köteles a jutalékok nyilvántartásának hibáit korrigálni, az esetlegesen elmaradt jogos jutalékot a nyilvántartásban rögzíteni, valamint az esetlegesen jogosulatlanul a nyilvántartásba kerülő jutalékot a nyilvántartásból eltávolítani és ezen korrekciókat a következő elszámolásnál figyelembe venni. Megbízót ezzel összefüggésben a Megbízott vagy bármely harmadik fél irányába további felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

VIII.  Egyéb rendelkezések

 1.   Felek kapcsolatot tartanak fenn egymással a szerződés során felmerült problémák jelzésére és megoldására, valamint kölcsönösen törekednek arra, hogy a felmerült teljesítési akadályokat ésszerű határidőn belül elhárítsák, a szükségessé váló módosításokat írásban rögzítsék. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket megkísérlik kölcsönös egyeztetéssel peren kívül rendezni.
 2. Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a másik félről tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használják fel, továbbá harmadik személyek számára semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé. E kötelezettség a szerződés megszűnése után is hatályban marad.

 3.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv kapcsolódó   rendelkezései irányadóak.